Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
DIGSAM
DIGSAM er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) (prosjektansvarlig) og Varanger Samiske Museum, Senter for nordlige folk, Saemien Sijte og UiT Norges Arktiske Universitet om:
 
Digitalisering av samisk kulturarv. Formidling og verdiskaping i det moderne samiske kompetansesamfunnet (DIGSAM). Prosjektet er finansiert av De regionale forskningsfondene, Fondsregion Nord-Norge. VSMs andel av prosjekttilskuddet er på kr 322 500 fordelt over tre år.
 
Prosjektet startet formelt opp i 2013, og kom for alvor i gang i 2014. Prosjektet skal avsluttes i 2016 med en publikasjon. Arbeidet er delt i tre arbeidspakker, der den første (ledelse og nettverk) som pågår under hele prosjektet, samt arbeidspakke 2 Digital håndtering og kulturarv er gjennomført, og AP 3 Formidling og verdiskaping skal gjennomføres i 2015.