Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Skjøtsel Murggiid/Klubben
Skjøtsels- og formidlingstiltak på Murggid/Klubben er et samarbeidsprosjekt med Sametinget, der VSM er prosjektansvarlig. Vi har mottatt kr 90 000 fra Sametinget over posten Kulturminnevern 2014. Sametinget har mottatt kr 100 000 fra Riksantikvarens BARK-midler til samme prosjekt.
 
Tiltakene skal være med å formidle og bevare kulturminnene på Murggiidgahperaš/ Klubbnesen som ligger på grensen mellom Nesseby og Vadsø kommuner. Området er svært sårbart for inngrep, og svært utsatt for motorisert ferdsel, uttak av stein og vardebygging. Allerede i 2008 ble det satt inn tiltak i form av skilting og stenging av en grusvei som går gjennom området. Dette har dessverre ikke fungert etter hensikten, og nå skal skiltene revideres og grusveien stenges med grøft.
 
Murggiidgahperaš/Klubbnesen er kjent som helllig fjell, offerplass og gravsted. Her er mange graver i steinur som blir berørt når det kjøres i området og når man flytter stein for å bygge varder og andre innretninger.