Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Forskningsnytt
Museet har mottatt kr 220 000 i prosjektstøtte fra Sametinget over posten Arena for kunst og kulturformidling 2014, til innhenting, digitalisering og formidling av siste nytt fra forskningsfronten. Målet er å styrke museet som samisk kulturinstitusjon gjennom fornying og videreutvikling av vår faglige formidling av samisk kultur og historie. 

Prosjektmidlene skal primært brukes til å utvikle og eventuelt utnytte allerede eksisterende digitale hjelpemidler. Konkret tenker vi en digital, interaktiv plattform der publikum får enkel tilgang til informasjon, og der museet skal kunne oppdatere informasjonen når det skjer nye ting innen forskning. Denne skal være tilgjengelig via vår basisutstilling Sjøsamene, og erstatte/supplere temadelen Isfritt land.Vi ønsker særlig å bruke forskning fra arkeologi, geologi, og klima- og miljøforsking i denne delen.